Beställ ditt prov här

The single most important factor in green architecture is durability. If you want something to be green it has to last a long time. It has to handle water, heat and UV radiation. Fibre cement handles all three exceptionally well.
Joseph Lstiburek

Det miljövänliga och hållbara valet

James Hardies viktigaste uppgift är att hjälpa dig att bygga ett bättre, mer hållbart hem. Vårt synsätt på hållbarhet sträcker sig längre än våra produkter och tillverkningsprocesser. Vi vill att hela livscykeln av våra produkter ska vara hållbar för att minska miljöpåverkan. 

 

Livscykel

För att bedöma en produkts miljöpåverkan är det viktigt att se en produkts hela livscykel, och inte bara exempelvis produktionen, utan alla faser: Produktion, konstruktion, uttjänt produkt och återvinningsgrad, samt återanvändning eller ny produkt av återvunnet material.
 

En produkt kan vara tillverkad på ett hållbart sätt, men om produkten har kort livslängd, exempelvis om det inte är brandsäker eller slitstark så är den totalt sett inte särskilt hållbar. 

 

Nedan presenterar vi hur Hardie® fasadprodukter i fibercement presterar i de olika faserna av livscykeln för att du ska få en helhetsbild av den totala miljöpåverkan av våra produkter och därmed en inblick i hur vi arbetar för en hållbar framtid. 


Miljövarudeklaration

Detta är baserat på vår miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration). En miljövarudeklaration är ett standardiserat sätt att se på ett byggmaterials miljöpåverkan. Det utgår från en Livscykelanalys och kollar hur produkten presterar i de olika faserna av livscykeln. 

Se vår Miljövarudeklaration här. 
 

James Hardie produkter i fibercement 

Här presenterar vi de olika faserna i en produkts livscykel: produktion, byggnation, bruk, rivning och potential för återanvändning, insamling eller återvinning. Varje fas består även av delfaktorer.  

 

Produktionsfasen

Produktionsfasen handlar om materialets miljöpåverkan till följd av råvaruutförsörjning, transporter till produktions anläggningen och tillverkningen i sig.

 • Vår hållbara produktionsprocess bygger på kunskap om den senaste tekniken för att producera miljövänliga, hållbara och slitstarka produkter.
 • Hardie® fibercementprodukter som säljs i EU använder cellulosafibrer från FCS-certifierade källor i enlighet med FCS:s regler och standard FCS - CW (Forestry Stewardship Council - Controlled Wood), samt andra tillämpliga standarder.

 • Vi har strikta standarder för vår produktion och använder bara råvaror av den bästa kvalitet för att tillverka Hardie® produkter och därmed öka produktens kvalitet och livslängd. 
 • Våra fabriker är ISO 14001-certifierade vilket är en standard för miljöledning. Detta innebär att vi måste arbete efter en särskild standard och minska negativ miljöpåverkan, samt skapa nya möjligheter med hjälp av miljöarbete. 
 • Minst 81% av de råvaror som vi använder utvinns och hämtas lokalt till våra fabriker, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan på transporter etc. 
 • Våra råvaror: Portlandcement, cellulosafiber, sand och vatten är alla råvaror med låg toxicitet vilket innebär att de inte förgiftar miljö eller människor. 
 • Vi använder oss av den senaste tekniken för att optimera återvinningen av våra råvaror och minimerar användningen av både vatten och el i produktionen. 


Byggfasen

När materialet lämnar produktionsanläggningen börjar byggfasen. Denna fas innefattar miljöpåverkan under transport till byggarbetsplatsen och under själva byggarbetet. 

 • När det kommer till transporten av våra produkter så är det produktens låga vikt som är särskilt viktig. Den låga vikten leder till att det krävs mindre energi för transporter till skillnad mot andra tyngre byggmaterial. 
 • Bygget i sig ger också mindre miljöpåverkan, våra produkter levereras med en ColourPlus™-teknik yta som är förmålad i fabrik, därmed skonas miljön från gifter och tomma förbrukar (ofta med rester av färg), penslar, penselrengörning etc.

 

Bruksfasen

Denna fas beskriver produktens miljöpåverkan under den tid då produkten är i bruk. Den omfattar utsläpp vid användning, underhåll, förväntade reparation eller byten, samt energi- och vatten förbrukning vid drift (om tillämpligt). 

 

Vi strävar mot att tillverka fasadprodukter som har en lång livslängd, är slitstarka och som behåller sitt utseende länge. När våra produkter har monterats, används färre resurser jämfört med andra vanliga byggmaterial, då de näst intill underhållsfria, krävs endast minimalt underhåll i form av tvätt av fasaden med tvål och vatten.

 • Våra fasadprodukter är icke-brännbara med brandklass A2-s1, d0. Vilket innebär en mer långlivad produkt. 
 • Våra produkter kan användas för att bygga en BRE A+ - certifierad fasad enligt BRE Green Products Guide. 
 • Våra produkter kommer med en förmålad yta med ColourPlus™-teknik, vilket innebär att din fasad kommer bibehålla sitt utseende och inte behöver målas om regelbundet, vilket i sin tur skonar miljön. 
 

Sista fasen

Den sista fasen i en produkts livscykel börjar när produkten är uttjänt; miljöpåverkan vid demontering eller rivning, transport till avfallshantering och återvinningsmetoder eller deponi. 

 • När våra produkter ska monteras ner och eventuellt slängas, så hamnar de i deponi. Och de kommer inte ha någon negativ miljöpåverkan. 

 • Vårt ”Zero for deponi”-projekt demonstrerar vår vision att producera produkter så effektivt som möjligt med fokus på att halvera deponi volymen. 
 • Vi fortsätter att investera i utvecklingen av våra fibercementprodukter som är hållbara, energieffektiva och som endast kräver minimalt underhåll. 


ISO certifikat
×