Beställ ditt prov här

1. Användarvillkor

 • 1.1 All användning av dessa webbplatser, som erbjuds av James Hardie Europe GmbH och/eller dess dotterbolag ("James Hardie Europe GmbH") (i det följande kallat "webbplatsen James Hardie Europe GmbH") är uteslutande tillåten baserat på dessa villkor. I enskilda fall kan dessa Allmänna Användarvillkor utökas, ändras eller bytas ut genom ytterligare villkor, t.ex för inköp av produkter och/eller tjänster. Så snart som användaren loggar in eller, om särskild inloggning inte krävs, går in på den motsvarande webbplatsen James Hardie Europe GmbH, godkänner han/hon dessa användarvillkors giltighet i deras respektive version.
 • 1.2 När de gäller webberbjudanden som vänder sig till företag eller offentliga bolag, representeras respektive företag eller bolag av användaren och ska tillskrivas dennes handlingar och kännedom.
 

2. Tjänster

 • 2.1 James Hardie Europe GmbH tillhandahåller på webbplatsen James Hardie Europe GmbH viss information och mjukvara, vid behov tillsammans med dokumentation, för hämtning och nedladdning.
 • 2.2 James Hardie Europe GmbH har rätt att avbryta användningen vad beträffar webbplatsen James Hardie Europe GmbH, helt eller delvis när om helst. Beroende på Internets och datasystemens natur, påtar sig inte James Hardie Europe GmbH något ansvar för avbrott i tillgänglighet vad beträffar webbplatsen James Hardie Europe GmbH.
 

3. Registrering, Lösenord

 • 3.1 Vissa sidor på webbplatsen James Hardie Europe GmbH kan vara lösenordskyddade. För affärstransaktionernas säkerhet kan endast registrerade användare få tillträde till dessa sidor. James Hardie Europe GmbH har inget krav på registrering. James Hardie Europe GmbH reserverar sig framförallt rätten att göra så att tidigare fritt tillgängliga sidor omfattas av registrering. James Hardie Europe GmbH har rätt att, när som helst, återkalla åtkomstauktorisationen genom att blockera åtkomstdata utan att behöva ange orsaken som t.ex:
  • 3.1.1  om användaren har angett falsk information för registrering;
  • 3.1.2 har kränkt dessa villkor eller sin skyldighet vid användning av åtkomstdata;
  • 3.1.3 har kränkt tillämpliga lagar vid åtkomst eller användning av webbplatsen James Hardie Europe GmbH;
  • 3.1.4 inte använt webbplatsen James Hardie Europe GmbH under en längre tid.
 • 3.2 Om en registrering har planerats är användaren skyldig att uppge sann information för registreringen samt informera James Hardie Europe GmbH omedelbart (om planerat: online) om eventuella senare ändringar. Användaren ska garantera att han/hon erhåller de e-postmeddelanden som skickas till den e-postadress, som tillhandahållits av honom/henne.
 • 3.3 Efter registrering kommer användaren att få ett användarnamn och ett lösenord (i fortsättningen kallat "användardata"). Vid första åtkomst ska användaren ändra det lösenord, som tillhandahållits av James Hardie Europe GmbH, till ett lösenord som bara han/hon känner till. Användardata möjliggör för användaren att se, ändra eller, vid behov, återkalla eller förlänga sitt medgivande till databehandling.
 • 3.4 Användaren garanterar att hans/hennes användardata inte är åtkomliga för tredje part och ansvarar för alla beställningar och andra aktiviteter, som utförs med hjälp av dessa användardata. Efter varje användning måste det lösenordskyddade området lämnas. Om användaren skulle märka att tredje part missbrukar hans/hennes användardata måste han/hon omedelbart informera James Hardie Europe GmbH skriftligt och, vid behov, i förväg genom e-post.
 • 3.5 Efter att ha mottagit informationen enligt klausul 3.4 kommer James Hardie Europe GmbH att blockera åtkomst till det lösenordskyddade området med dessa användardata. Blockeringen kan endast hävas efter en separat begäran till James Hardie Europe GmbH från användarens sida eller efter en ny registrering.
 • 3.6 Användaren kan begära radering av hans/hennes registrering genom skriftlig förfrågan när som helst, under förutsättning att raderingen inte står i konflikt med behandlingen av aktuella avtalsförhållanden.  James Hardie Europe GmbH kommer i detta fall att radera alla användardata och alla andra personliga data som lagrats om användaren, så snart dessa inte längre behövs.
 

4. Rätt till användning av information, mjukvara och dokumentation

 • 4.1 Användning av information, mjukvara och dokumentation som gjorts tillgänglig på webbplatsen James Hardie Europe GmbH omfattas av dessa villkor eller, vid uppdatering av information, mjukvara och dokumentation, av de tillhörande licensvillkor som tidigare avtalats med James Hardie Europe GmbH. Separat avtalade licensvillkor, t.ex. vid nedladdning av mjukvara, har företräde över dessa villkor.
 • 4.2 James Hardie Europe GmbH beviljar användaren en ej exklusiv och ej överförbar rätt att använda den information, mjukvara och dokumentation som tillhandahållits på webbplatsen James Hardie Europe GmbH i den omfattning som överenskommits eller, om ingenting överenskommits, i den omfattning som åsyftats av James Hardie Europe GmbH när den gjorts tillgänglig av densamme.
 • 4.3 Mjukvaran tillhandahålles gratis i maskinläslig form. Det finns inget krav på att överlämna källkoden. Undantag är källkoder till mjukvara med öppen källkod, vars licensbestämmelser, som har prioritet över dessa villkor vid överföring av mjukvara med öppen källkod, föreskriver offentliggörande av källkoden. I detta fall kommer James Hardie Europe GmbH att göra källkoden tillgänglig mot återbetalning av kostnaderna.
 • 4.4 Varken information, mjukvara eller dokumentation får spridas av användaren till tredje part vid något som helst tillfälle, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängligt. Om inte på annat sätt tillåtet genom obligatoriska juridiska bestämmelser, får användaren inte modifiera, omvänt konstruera eller översätta mjukvaran eller dess dokumentation och heller inte ta bort delar av densamma. Användaren får göra en säkerhetskopia av mjukvaran om denna kopia krävs för att garantera framtida användning, baserat på användningsvillkoren.
 • 4.5 Information, mjukvara och dokumentation är skyddade av upphovsrättslagar, internationella upphovsrättstraktat och andra immaterialrättslagar och traktat. Användaren måste observera dess lagar, och framför allt inte avlägsna alfanumeriska identifieringar, varumärken eller upphovsrättsinformation från information, mjukvara, dokumentation eller kopior av desamma.
 • 4.6 Bestämmelserna i §§ 69a och följande i den Tyska Lagen om Upphovsrätt (Urheberrechtsgesetz) eller liknande bestämmelser, som kan tillämpas under den tillämpliga upphovsrättslagen ska förbli oberörda i alla andra avseenden.
 

5. Immaterialrätt

 • 5.1 Med undantag för de särskilda bestämmelserna i Del 4 i dessa Användarvillkor, får inte varumärken och annat innehåll på webbplatsen James Hardie Europe GmbH ändras, kopieras, reproduceras, säljas, hyras ut, användas, förlängas eller på annat sätt användas utan föregående skriftligt godkännande från James Hardie Europe GmbH.
 • 5.2 Förutom användarrättigheter eller andra rättigheter, som uttryckligen garanterats här, kommer inte användaren att garanteras andra rättigheter av vilket slag som helst, och då särskilt vad beträffar företagsnamn och industriella ägarrätter så som patent, modeller eller varumärken. James Hardie Europe GmbH ska heller inte underkastas eventuell motsvarande skyldighet att garantera dessa rättigheter.
 • 5.3 Såvitt användaren lägger in idéer och förslag på webbsidorna James Hardie Europe GmbH, kan James Hardie Europe GmbH använda dessa gratis för utveckling, förbättring och spridning av produkterna från sin portfölj.
 

6. Användarens skyldigheter

 • 6.1 Vid användning av webbplatsen James Hardie Europe GmbH får användaren inte:
  • 6.1.1 kränka god moral med sitt användarbeteende;
  • 6.1.2 kränka industriell ägarrätt och upphovsrätt eller andra ägarrätter;
  • 6.1.3 Överföra innehåll med virus, s.k. trojanska hästar eller andra program, som skulle kunna skada mjukvaran;
  • 6.1.4 lägga in, lagra eller skicka hyperlänkar eller innehåll, till vilka han/hon inte har rätt, framför allt om dessa hyperlänkar eller innehåll överträder konfidentiella skyldigheter eller är illegala;
  • 6.1.5 sprida reklam eller oönskad e-post (s.k. "spam"), oriktiga varningar om virus, funktionsstörningar och liknande, eller kräva deltagande i tävlingar, snöbollssystem, kedjebrev, pyramidspel och liknande aktiviteter.
 • 6.2 James Hardie Europe GmbH kan neka åtkomst till webbplatsen James Hardie Europe GmbH när som helst och särskilt om användaren överträder sina skyldigheter vad beträffar dessa villkor.
 

7. Hyperlänkar

Webbplatsen James Hardie Europe GmbH kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser.  James Hardie Europe GmbH påtar sig inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser och James Hardie Europe GmbH företräder eller stöder inte heller sådana webbplatser och deras innehåll som sina egna samt ansvarar inte för innehåll och information på desamma. Användning av dessa sker på användarens egen risk.
 

8. Ansvar för juridiska och materiella fel

 • 8.1 Såvitt information, mjukvara eller dokumentation tillhandahålles gratis, utesluts ansvar för materialfel och titelavvikelser för information, mjukvara och dokumentation, framför allt vad beträffar deras riktighet, felfrihet, frihet från tredje parts immaterialrätt och upphovsrätt, fullständighet och/eller användbarhet - utom i fall av avsikt eller bedräglig avsikt.
 • 8.2 Informationen på webbplatsen James Hardie Europe GmbH ska betraktas som exempel och den kan innehålla specifikationer eller allmänna beskrivningar av tekniska möjligheter för produkter, som inte alltid kan finnas tillgängliga i enskilda fall (t.ex. beroende på produktbyte). Produkternas juridiskt bindande egenskaper eller prestanda ska därför endast överenskommas med James Hardie Europe GmbH eller dess respektive dotterbolag vid inköp av produkten.
 

9. Annat ansvar, virus

 • 9.1 James Hardie Europe GmbHs ansvar för materialfel och titelavvikelser styrs av bestämmelserna i Del 8 i dessa användarvillkor. Allt annat ansvar från James Hardie Europe GmbHs sida är uteslutet, såvitt det inte krävs i lag, t.ex. under Produktansvarslagen, beroende på avsikt, grov oaktsamhet, skada för liv, lem eller hälsa, beroende på antagande om kvalitetsgaranti, beroende på avsiktligt döljande av fel eller brott mot essentiella avtalsskyldigheter.
 • 9.2 Skadestånd för brott mot avtalsenliga skyldigheter ska dock begränsas till den förutsedda skada som är typisk för denna typ av kontrakt, såvitt inte avsikt eller grov oaktsamhet är inblandat.
 • 9.3 Trots att James Hardie Europe GmbH alltid försöker att hålla webbplatsen James Hardie Europe GmbH fri från skadeprogram (virus, trojanska hästar, datamaskar, spionvara eller andra liknande mjukvaror) kan varken James Hardie Europe GmbH eller dess dotterbolag garantera denna felfrihet och framför allt kan företaget inte påta sig några garantier i detta avseende. Innan eventuell information laddas ner ska användaren, för sitt eget skydd och för att förhindra spridning av skadeprogram på webbplatsen James Hardie Europe GmbH, försäkra sig om att lämpliga säkerhetsmått och virusskanner finns på plats.
 • 9.4 Ändring i bevisbördan till nackdel för användaren är inte associerat med ovanstående bestämmelser i avsnitt 9.1 och 9.2.
 

10. Dataskydd

James Hardie Europe GmbH observerar tillämpliga dataskyddsförordningar och även James Hardie Europe GmbHs Privacypolitik, som kan ses via hyperlänkar på webbplatsen James Hardie Europe GmbH vid insamling, användning och behandling av användarens personuppgifter på webbplatsen James Hardie Europe GmbH.
 

11. Ytterligare överenskommelser, juridiskt forum och tillämplig lag

 • 11.1 Ytterligare överenskommelser måste avtalas skriftligt.
 • 11.2 Exklusivt juridiskt forum är Düsseldorf om användaren är en köpman enligt meningen i den Tyska Handelslagen.
 • 11.3 De enskilda sidorna på webbplatsen James Hardie Europe GmbH drivs och administreras av James Hardie Företagsgrupp och/eller dess dotterbolag. Sidorna tar hänsyn till kraven i de olika länder i vilka det ansvariga företaget har sitt huvudkontor.
 • 11.4 James Hardie Europe GmbH påtar sig inget ansvar för att information, mjukvara och/eller dokumentation från webbplatsen James Hardie Europe GmbH även kan hämtas eller laddas ned på platser, som ligger utanför det berörda landet. Om användarna får åtkomst till webbplatsen från en plats utanför ett sådant land, är de själva ansvariga för att följa alla tillämpliga lokala lagar.
 • 11.5 Åtkomst till information, mjukvara och/eller dokumentation på webbplatsen James Hardie Europe GmbH från länder där denna åtkomst är olaglig, är inte tillåtet. I detta fall, och om användaren skulle vilja upprätta en affärsförbindelse med James Hardie Europe GmbH, borde användaren kontakta de respektive dotterbolagen James Hardie Europe GmbH i respektive länder, eller själva James Hardie företagsgrupp.
 • 11.6 Användning av webbplatsen James Hardie Europe GmbH, även när det gäller dotterbolag, är uteslutande föremål för tysk lag, med undantag för FN Konventionen för Kontrakt för internationell Försäljning av Varor eller andra bestämmelser i konflikt med lagen i internationell privaträtt. Detta val av lag gäller inte om det inte kan överenskommas på effektivt lagligt sätt enligt tillämpliga lagar. I detta fall ska lagen på den plats där respektive dotterbolag har sitt huvudkontor tillämpas.
×