Beställ ditt prov här

Fasad med förstklassigt brandskydd

Ditt hem är mer än bara ett hus. Ett hem är där du spenderar tid med familj eller vänner, njuter av fritiden eller kopplar av efter en hård dags arbete. För många är ett hem en fristad, och skyddet det erbjuder mot elementen där ute är en viktigt del av att skydda dig och din familj. 

 

Därför är det viktigt att välja en fasad som kommer att skydda mot alla element, även brand. Detta är inte bara viktigt för husägare, utan även för arkitekter och byggare. Men hur säkerställer du bästa brandskydd för ditt hem och därmed din familj? 

 

Många fasadmaterial som finns på marknaden har en minimiklassificering av ”ytspridning av låga”, utformad för att sakta ner och kontrollera eldspridning. Men endast ett fåtal material ger högre brandskydd, antingen begränsad brännbart eller icke brännbart. 

 

Vid händelse av brand vill du känna dig säker på att ditt hus kan skydda dig och din familj medan ni söker er till säkerhet. Eld sprider sig lätt på trä och smälter vinyl eller PVC snabbt. Hardie® fasadbeklädnad i fibercement å andra sidan är ett icke-brännbart fasadmaterial, vilket innebär att det inte antänds när den utsätts för direkt flamma, och bidrar inte heller till att sprida elden. 

 

Hardie® fasadbeklädnad används över hela världen, inklusive områden där t ex skogsbränder förekommer. Våra produkter är designade för att motstå brand från glöd, värme eller kontakt vid flamma. Genom att välja James Hardies fasadbeklädnad kan du känna dig säker med att du använder en produkt med högsta möjliga brandklass för en färgad fasadprodukt (A2-s1, d0). 


Brandtest

Våra icke-brännbara brädor har brandtestats enligt EN 13501-1: 2002, som undersöker väsentliga reaktioner med avseende på:

 • Direkt låga applicerad
 • Värmeöverföring
 • Spridning av flammor
 • Rökproduktion
 • Flammande partikelutsläpp 


Alla våra fasadprodukter, Hardie® Plank fasadbrädor och Hardie® Panel fasadskivor har klarat dessa tester extremt bra och uppnår högsta möjliga brandklass för en färgad fasadprodukt. Vår fibercementbeklädnad bidrar inte till spridning av eld.

Se vår brandtestrapport här

Brandklassificering för ytterväggar

Det finns två olika klasser av brandskydd; brandmotstånd och reaktion vid brandpåverkan. Båda är reglerade i enlighet med europeiska standard EN 13501-1. Brandklasser för ytterväggar varierar från A1 till F och sedan finns tilläggsklasser för om det förekommer brinnande droppar och mängden brandgas (rök). Med andra ord, en klass handlar om huruvida materialet bidrar till brandens utveckling, och den andra hur materialet reagerar under brand. 

Brandmotstånd: Brandklass A1 - F

 
 • A = Obrännbar / icke-brännbar produkt 
 • B = Mycket Liten bidragande till eld
 • C = Riskerar att bli övertänd efter viss tid / liten bidragande
 • D = Mellan bidragande - riskerar att bli övertänd
 • E = Ger mycket snabb övertändning - hög bidragande
 • F = Klarar ej brandkrav eller ej testad
 

 

Klassificering: Reaktion vid brandpåverkan 

Dessa tilläggsklasser avser hur materialet reagerar vid brand i form av brinnande droppar och mängden brandgas (rök). Klass A1 behöver inte kombineras med tilläggsklasser då de är i princip helt obrännbara. Men alla andra klasser ska alltid kombineras med tilläggsklasser. Både huvudklass och underklass ska uppfyllas om det finns ett krav i byggreglerna. 
 

Brandgas

 • s1 = Avger mycket begränsad mängd med brandgaser
 • s2 = Avger begränsad mängd med brandgaser
 • s3 = Inget krav på begränsad produktion av brandgaser

Brinnande droppar

 • d0 = Brinnande droppar eller partiklar avges inte från byggnadsdelen
 • d1 = Brinnande droppar eller partiklar avges i begränsad mängd
 • d2 = Inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar 

 


Vad innebär brandklass A2-s1, d0? 

Med brandklass A2-s1, d0 innebär det att James Hardies fasadmaterial i fibercement är en icke-brännbar produkt som inte bidrar till att sprida elden vidare, och som avger mycket begränsad mängd brandgaser samt brinnande droppar. Detta är den högsta möjliga brandklassen för en färgad fasadskiva. 

Brandsäkerhetskrav i Sverige

Alla byggnader måste uppfylla brandsäkerhetskrav. Dessa ser dock olika ut beroende på vad det är för typ av byggnad. En kontorsbyggnad, eller flerfamiljshus har exempelvis högre brandskyddskrav än ett enfamiljshus. Beroende på typ av byggnad och brandsäkerhetskrav kan olika material användas för att uppnå krav på brandklass. 

 

För att se aktuella byggregler och brandsäkerhetskrav besök boverkets hemsida

 

Även om kraven är lägre för enfamiljshus till skillnad mot ett höghus, kontor etc. är det viktigt att känna sig säker i sitt hem och välja fasadmaterial därefter. Ju högre klassificering, desto bättre. Självklart är det viktigt att titta på helheten av husbygget och inte bara en del när det kommer till brandsäkerhet.

Brandtest

Den här videon visar hur Hardie® Plank tål eld jämfört med trä och vinyl, eller PVC fasadbeklädnad.

Brandtest

Brandklasser: Fibercement, PCV/Vinyl & träfasad 

JamesHardie fasadbeklädnad är tillverkade i avancerad fibercement, vilket är ett icke brännbart fasadmaterial, jämfört med t ex en fasad i trä eller PVC. I och med produktsammansättningen av våra fibercementprodukter står de naturligt emot brand, svåra väderförhållanden, skadedjur och röta. 

 

PVC- eller vinylfasad har vanligtvis brandklass C eller D, vilket innebär att denna typ av fasadbeklädnad är brännbar. Jämförelsevis har de flesta obehandlade träfasadprodukter brandklass D.

 

PVC-/Vinylfasad 

PVC består av klor och eten från naturgas eller petroleum. Med andra ord, salt och olja. Dessa råvaror tillverkas i syntetiska produkter som kallas polymerer, en form av plast. På grund av denna sammansättning, då det är ett plastmaterial, smälter och vrider sig materialet när det utsätts för brand. Det finns till och med extrema fall där PVC fasadmaterial har smält från solens reflektion från Low-E glasfönster. Även om flammans spridning över ytan kan vara begränsad, kommer en PVC fasad alltid att brännas och smälta när det utsätts för eld. När en PVC fasad brinner, utges en giftig kemikalie som kallas dioxin, vilket är en fara för miljön och människor.  

 

Träfasad 

En obehandlad träfasad har en av de lägsta brandklasserna D, vilket innebär att det är ett brännbart fasadmaterial som även kan sprida elden vidare. Detta är även ett av de vanligare fasadvalen i Sverige. Det finns diverse ytbehandlingar för att göra trä mindre brännbart, men de har ingen större effekt på antändligheten hos träbeklädnad. 

 

Fasadmaterial i fibercement 

Fibercementfasadbeklädnad från James Hardie har brandklass A2-s1, d0, vilket är den högsta möjliga för en färgad fasadskiva. Det betyder att det är ett icke brännbart fasadmaterial och inte antänds när den utsätts för direkt låga eller extrem värme, och kommer inte heller bidra till spridning av elden.

×